Бейсенбі, 20 Ақпан 2020
Оңтүстік өнеркәсіптік аймағы, "Талдықорған" индустриялық аймағының бос алаңдары, дамыған өндірістік инфрақұрылымы, дамыған әлеуметтік инфрақұрылымымен ұштастырылған қолайлы су және экологиялық жағдайлары бар.

Лауазымдық міндеттер

«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің басшысы
санаты E-R-1
1. Жалпы ережелер
«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің (бұдан әрі - бөлім) басшысы Қазақстан Республикасының Конституциясың, "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңының, басқа да Қазақстан Республикасының заң – ережелерінің және «Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесінің негізінде өз қызметі мен өкілеттіктерін жүзеге асырады.
«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысына (бұдан әрі - бөлім басшысы) тікелей бағынатын лауазымдар тізбесі: құрылыс бөлімі басшысының орынбасары, құрылыс секторының меңгерушісі, құрылыс бөлімінің қаржылық – экономикалық сектор меңгерушісі, бас маман (бас есепші), құрылыс бөлімінің бас маманы, құрылыс бөлімінің жетекші маманы, құрылыс бөлімінің жетекші маманы - заңгер, инспектор-есепшілері, құрылыс техниктері, көлік жүргізуші және т.б.
өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік және қаржылық есеп беру туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын, сондай-ақ функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті көлемде мемлекеттік тілді білуі міндетті.
Бөлім басшысы Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады
Бөлім басшысы уақытша болмаған кезде оның орнына құрылыс бөлімі басшысының орынбасары міндет атқарады. (E-R-2)
Бөлім басшысы бөлімге жүктелген тұрғын-үй және әлеуметтік құрылысын, меншілік форма дербестігінен кәсіпорын және ұйымдардың құрылыс және құрылыс өнімдерін бақылайды.
2. Бөлім басшысының құқықтары
Бөлім басшысы өзіне жүктелген тапсырмалар мен міндеттерді орындау барысында өзіне тікелей бағынатын лауазымды тұлғалардан және техникалық қызметкерлерден белгілі бір мінез – құлықты, іс – әрекеттерді немесе іс – әрекеттер жасамауды талап ете алады.
Бөлім басшысы:
Өзіне жүктелген міндеттерді орындау кезінде бөлімнің қызметін ұйымдастырады және бақылайды;
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен бөлімнің жұмысшыларын жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады, бөлімнің жұмысшыларына ынталандыру шарасын және тәртіптік жаза қолданады;
өз құзыры шеңберінде бұйрық шығарады, қызметтік құжаттарға қол қояды;
бөлімнің құзырына қатысты мәселелер жөнінде отырыс, жиналыс және басқа да іс –шараларды өткізеді;
бөлім кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырады;
Бөлім басшысы атқаратын лауазымдық міндеттердің ерекшелігі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да құқықтарды иелене алады.
3.Бөлім басшысының міндеттері
3.1.Бөлім басшысы:
1) Бөлім қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттілігін, олардың өз ауыстырмалылығын белгілеу;
2) Қазақстан Республикасының заңдылықтарына сәйкес бөлім қызметкерлерін жұмысқа тағайындау және қызметінен босату;
3) Заңдылықтарда белгіленген тәртіппен көтермелеу мәселелерін шешу, бөлім қызметкерлеріне тәртіптік шаралар қолдану;
4) Өз құзыры шегінде бұйрықтар шығарады және қызметтік іс-қағаздарға қол қою;
5) Қала әкіміне бөлімнің бекітілген ұстау шығындарының сметасы шегінде оның құрылымы мен штат кестесі бойынша ұсыныс енгізу;
6) Бөлімнің құрылымдық бөлімшелері туралы Ережелерін бекіту;
7) Өз өкілеттігі шегінде мемлекеттік органдар мен ұйымдарда бөлім мүддесін қорғау. Сенімхаттар беру, шарттар жасау, бөлімнің іссапарлар, сынақ істері, оқу орталықтарында және басқа да біліктілікті жоғарылату түрлері бойынша қызметкерлерді оқыту мәселелерінің тәртібі мен жоспарларын бекіту, Қазақстан Республикасының заңдылықтарына сәйкес басқа да өкілеттіктерді іске асыру;
4) еңбек қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі ережелердің талаптарын орындауға;
5) өзіне сеніп тапсырылған, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеуге;
3.3. Мүдделер қақтығысы туындаған ретте, яғни мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделігі және оның өз лауазымдық өкілеттіктерін тиісінше атқаруының немесе жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделерінің арасында осы заңды мүдделерге зиян тигізетіндей қайшылық туындайтын жағдайда, бөлім басшысы оның жолын кесу және реттеу жөнінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасында көзделген шараларды қабылдауға міндетті.
4.Бөлім басшысының жауапкершілігі
4.1. Бөлім басшысы:
4) қызметтік міндеттерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны және өз өкілеттігін асыра пайдаланғаны үшін;
7) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді орындауға не оларды уақытылы, сапалыжәне тиісті орындамағаны әр түрлі заңды жауапкершілік тудыратындай бұзғаны үшінҚазақстан Республикасының заңдарында белгіленген негіздер мен тәртіп бойынша жауапты болады.

«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары
санаты E-R-2
1. Жалпы ережелер
1.1.«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі»басшысының орынбасары Қазақстан Республикасының Конституциясың, "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңының, басқа да Қазақстан Республикасының заң – ережелерінің және «Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесінің негізінде өз қызметі мен өкілеттіктерін жүзеге асырады.
1.2.«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі»басшысының орынбасарымеңгерушісі,
1.3. Бөлім басшысының орынбасары уақытшаболмаған кезде оның орнына құрылыс секторының меңгерушісі міндет атқарады.
1.4. Бөлім басшысының орынбасары өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік және қаржылық есеп беру туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын, сондай-ақ функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті көлемде мемлекеттік тілді білуі міндетті.
Бөлім басшысының орынбасары Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады.
Бөлім басшысының орынбасары бөлімге жүктелген тұрғын-үй және әлеуметтік құрылысын, меншілік форма дербестігінен кәсіпорын және ұйымдардың құрылыс және құрылыс өнімдерін бақылайды.
2. Бөлім басшысының орынбасарының құқықтары
2.1.Бөлім басшысының орынбасары өзіне жүктелген тапсырмалар мен міндеттерді орындау барысында өзіне тікелейбағынатын лауазымды тұлғалардан және техникалық қызметкерлерден белгілі бір мінез – құлықты, іс – әрекеттерді немесе іс – әрекеттер жасамауды талап ете алады.
2.2.Бөлім басшысының орынбасары өзіне жүктелген міндеттерді орындау кезінде бөлімнің қызметін ұйымдастырады және бақылайды;
2.3. Бөлім басшысының орынбасары атқаратын лауазымдық міндеттердің ерекшелігі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да құқықтарды иелене алады.
3. Бөлім басшысының орынбасары міндеттері
3.1.Бөлім :
1) Үйлестіру, құрастыру және бөлімқызметіне жауапты болу.
2) Күрделі құрылыс ағымдағы және перспективалық жоспарларының әзірлеуіне қатысу, белгіленген тәртіп бойынша олардың келісімін қамтамасыз ету.
3) Бюджеттік бағдарламалар арасында бөлінген мақсатты трансферттер келісімдерге, тура және соңғы қорытындыларға жету қызметін бақылау; техника-экономикалық негіздеу, жобалы-іздестіру жұмыстарды даярлауға мемлекеттік сатып алу конкурсын өткізу жәнедаярлауға басшылық ету;
4) Жобалау және мердігерлік ұйымдардың арасында, құрылыс басқармасы, төтенше жағдайлар, СЭС басқармалары, қызмет ететін ұйымдар бойыншаүйлестіру мен өзара қатынас орналастыру;
5) Бөлімге жүктелген тұрғын-үй және әлеуметтік құрылысын,меншілік форма дербестігінен кәсіпорынжәне ұйымдардың құрылыс және құрылыс өнімдерінің бақылау сапасын, қамтамасыз ету; аяқталған құрылыс объектілер бойынша мемлекеттік комиссия жүргізу үшінорындау-техникалық құжаттарды дер кезінде ұсыну;
6) Сәйкес қызмет орындарыныңтеңгеріміне өткізілген обьектілер бойынша Мемлекеттік қабылдау комиссиясы актілерін бекіту, шығындарды өткізу жәнетехникалық құжаттамалар туралы қала әкімінің қаулыларын дер кезінде даярлауды бақылау;
7) Заңды және жеке тұлғалардың хаттары мен өтінімдер жұмыстары бойынша екі сектордың, облыстық құрылыс басқармасының сұраған ақпараттарына есепұсыну бойынша сектор қызметкерлерімен басшылық ету;
8) Міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларын даярлау, келісілген шарттардың жобалау мен орындалуын бақылауын ұйымдастыру, қабылдаған жобалық шешімдердің келісім жұмыстарын жүргізу;
9) Құрылыс объектілеріне ЖСҚ даярлауға сараптама жасау, объектілерді жобалау, құрылыс және реконструкция үшін шарттарды ресімдеу жәнетіркеуін қамтамасыз етеді, мердігерлік ұйымдардан орындалған жұмыстар бойынша қабылдау актілерін, бюджеттік қаражаттардың уақытында игерілу жұмыстарына бақылау ету.
3.2. Бөлім ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау жөнінде:
4) еңбек қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі ережелердің талаптарын орындауға;
5) өзіне сеніп тапсырылған, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеуге;
3.3. Мүдделер қақтығысы туындаған ретте, яғни мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделігі және оның өз лауазымдық өкілеттіктерінтиісінше атқаруының немесе жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделерінің арасында осы заңды мүдделерге зиян тигізетіндей қайшылық туындайтын жағдайда, бөлім басшысы оның жолын кесу және реттеу жөнінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасында көзделген шараларды қабылдауға міндетті.
4. Бөлім жауапкершілігі
4.1. Бөлім :
1) өзіне белгілі болған мүдделер қақтығысы жағдайларын болғызбау және оны реттеубойынша шаралар қабылдамағаны үшін;
3) өз іс – әрекетінде мемлекеттік қызметшілердің этикасы нормаларын сақтамағаны үшін;
5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді орындауға не оларды уақытылы, сапалыжәне тиісті орындамағаны әр түрлі заңды жауапкершілік тудыратындай бұзғаны үшінҚазақстан Республикасының заңдарында белгіленген негіздер мен тәртіп бойынша жауапты болады.

«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің қаржы-экономика секторының меңгерушісі
санаты E-R-3
1. Жалпы ережелер
1.1. «Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қаржы-экономика секторының меңгерушісі (бұдан әрі - қаржы-экономика секторының меңгерушісі) Қазақстан Республикасының Конституциясының, "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңының, басқа да Қазақстан Республикасының заң-ережелерінің және «Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесінің негізінде өз қызметі мен өкілеттіктерін жүзеге асырады.
1.2. Қаржы-экономика секторының меңгерушісіне тікелей бағынатын лауазымдар тізбесі: қаржы-экономика секторының бас маманы (бас есепші), қаржы-экономика секторының жетекші маманы.
1.3. Қаржы-экономика секторының меңгерушісі өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік және қаржылық есеп беру туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын, сондай-ақ функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті көлемде мемлекеттік тілді білуі міндетті.
1.4. Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдерді, бөлімнің Ережесін, бөлім басшысының тапсырмаларын, ішкі еңбек тәртібі ережелерін, осы лауазымдық нұсқаулықты басшылыққа алады.
1.5. Қаржы-экономика секторының меңгерушісі Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады
1.6. Қаржы-экономика секторының меңгерушісі уақытша болмаған кезде оның орнына қаржы-экономика секторының бас маманы міндет атқарады (санаты E-R-4,№ 89-19-09).
2. Қаржы-экономика сектор меңгерушісінің құқықтары
2.1. Қаржы-экономика секторының меңгеруші қызметкерлерінің лауазымды міндеттерін орындауын бақылайды. Өзіне жүктелген тапсырмалар мен міндеттерді орындау барысында қаржы-экономика секторының бас маманынан белгілі бір мінез-құлықты, іс-әрекеттерді немесе іс-әрекеттер жасамауды талап ете алады.
2.2. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының талаптарына сәйкес шарттардың орындалуын үйлестіруді қамтамасыз етеді.
2.3. Қаржы-экономика секторының меңгерушісі атқаратын лауазымдық міндеттердің ерекшелігі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да құқықтарды иелене алады.
3. Қаржы-экономика сектор меңгерушісінің міндеттері
Қаржы-экономика секторының меңгерушісі :
1) Сектордың жұмысына басшылық ету;
2) Сектор жұмысының міндеттерін бөлуді ұйымдастыру;
3) Бюджет қаражаттардың уақытында мақсатты қадағалау ;
4) Қалалық маслихатпен бөлінген қаражыларды бойынша айларға бөлу
5) Статистика органына, жоғары инстанцияға сұранысты ақпараттың жауаптарын және заңды мен жеке тұлғалардың хаттары мен өтінімдер жұмыстарын дер кезінде есеп ұсыну бойынша сектор қызметкерлерімен басшылық ету;
6) бөлім әкімгер болып табылатын барлық бюджеттік бағдарламалар бойынша әр жыл сайын бюджеттік сұранысты бекіту және қорғау.
7) қаржы тәртібін сақтауға жауап береді, есептерді өз уақытында құру мен өткізуді қамтамасыз етеді, қаржыландыру жоспарын дайындайды;
8) экономика мен бухгалтерлік есеп сұрақтары бойынша ұсыныстар енгізеді;
9) Бюджет бағдарламаларының төлқұжаттарының дұрыс және уақытылы құрылуын, бюджет бағдарламаларын жүзеге асыру жолдары туралы есептердің өткізілуін құрастырады;
10) сектордың және бөлімнің құзырына жататын басқа да тапсырмалар орындайды.
11) басшылық үшін қорытынды ақпараттар дайындайды.
3.2. Қаржы-экономика секторының меңгерушісі ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау жөнінде:
1) еңбек міндеттерін адал орындауға;
2) еңбек тәртiбiн сақтауға;
3) жұмыс процесiнде жұмыс берушiге мүлiктік зиян келтіруге жол бермеуге;
4) еңбек қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі ережелердің талаптарын орындауға;
5) өзiне сенiп тапсырылған, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етпеуге;
6) адамдардың өмiрі мен денсаулығына, жұмыс беруші мен қызметкерлер мүлкінің сақталуына қатер төндiретiн ахуал туындағаны туралы хабарлауға;
7) денсаулық жағдайының нашарлауына байланысты жағдайлардан басқа, оның еңбекке жарамсыздығы анықталған жағдайда бұл туралы жұмыс берушiнi оның еңбекке жарамсыздығы анықталған сәттен бастап бiр тәулiктен кешiктiрмей хабардар етуге мiндеттi.
3.3. Мүдделер қақтығысы туындаған ретте, яғни мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделілігі және оның өз лауазымдық өкілеттіктерін тиісінше атқаруының немесе жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделерінің арасында осы заңды мүдделерге зиян тигізетіндей қайшылық туындайтын жағдайда, сектор меңгерушісі оның жолын кесу және реттеу жөнінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасында көзделген шараларды қабылдауға міндетті.
4. Қаржы-экономика секторы меңгерушісінің жауапкершілігі
4.1. Қаржы-экономика секторының меңгерушісі:
1) өзiне белгiлi болған мүдделер қақтығысы жағдайларын болғызбау және оны реттеу бойынша шаралар қабылдамағаны үшiн,
2) қызметтiк мiндеттерiн орындамағаны не тиiсiнше орындамағаны және өз өкiлеттiгiн асыра пайдаланғаны үшiн;
3) өз iс-әрекетiнде мемлекеттік қызметшілердің этикасы нормаларын сақтамағаны үшiн;
4) қылмыс және өзге де құқық бұзушылықтар жасағаны үшін;
5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді орындауға не оларды уақтылы, сапалы және тиісті орындамағаны әр түрлі заңды жауапкершілік тудыратындай бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген негiздер мен тәртiп бойынша жауапты болады.

«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің құрылыс секторының меңгерушісі
санаты E-R-3
1. Жалпы ережелер
1.1. «Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылыс секторының меңгерушісі (бұдан әрі – құрылыс секторының меңгерушісі) Қазақстан Республикасының Конституциясының, "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңының, басқа да Қазақстан Республикасының заң-ережелерінің және «Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесінің негізінде өз қызметі мен өкілеттіктерін жүзеге асырады.
1.2. Құрылыс секторының меңгерушісіне тікелей бағынатын лауазымдар тізбесі: құрылыс секторының бас маманы, құрылыс секторының жетекші маманы.
1.3. Құрылыс секторының меңгерушісі өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік және қаржылық есеп беру туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын, сондай-ақ функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті көлемде мемлекеттік тілді білуі міндетті.
1.4. Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдерді, бөлімнің Ережесін, бөлім басшысының тапсырмаларын, ішкі еңбек тәртібі ережелерін, осы лауазымдық нұсқаулықты басшылыққа алады.
1.5. Құрылыс секторының меңгерушісі Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады
1.6. Құрылыс секторының меңгерушісі уақытша болмаған кезде оның орнына құрылыс секторының бас маманы міндет атқарады (санаты E-R-4,№ 89-19-05)
2. Құрылыс секторының меңгерушісінің құқықтары
2.1. Құрылыс секторының меңгерушісі қызметкерлерінің лауазымды міндеттерін орындауын бақылайды. Өзіне жүктелген тапсырмалар мен міндеттерді орындау барысында құрылыс секторының бас маманынан белгілі бір мінез-құлықты, іс-әрекеттерді немесе іс-әрекеттер жасамауды талап ете алады. 2.2. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының талаптарына сәйкес шарттардың орындалуын үйлестіруді қамтамасыз етеді. 2.3. Құрылыс секторының меңгерушісі атқаратын лауазымдық міндеттердің ерекшелігі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да құқықтарды иелене алады.
3. Құрылыс секторының меңгерушісінің міндеттері
Құрылыс секторының меңгерушісі :
Үйлестіру, құрастыру және бөлім қызметіне жауапты болу.
Құрылыс объектілеріне ЖСҚ даярлауға бастапқы құжаттарын рәсімдеу;
Бюджеттік өтінімдердің ҚР қолданыстағы заңына сәйкес бөлінген шығындарға экономикалық қорытынды алу үшін мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу;
Жобалау-іздестіру жұмыстарды даярлауға және құрылыс монтаж жұмыстарына ҚР қолданыстағы заңына сәйкес мемлекеттік сатып алу конкурсқа қатысқан мердігердің құжаттарын тексеру;
Кәсіпорындар және жеке тұлғалармен жүзеге асыратын операцияларының сметалық орындалуында пайда болатын процесске байланысты уақытында есеп айырысу;
Аяқталған құрылыс объектілер бойынша мемлекеттік комиссия жүргізу үшін орындау-техникалық құжаттарды дер кезінде ұсыну;
Мердігерлік кәсіпорындардың келісім-шарттағы міндеттерінің орындалуына бақылау жасау. Орындалған жұмыстардың қабылдау актісі бойынша есеп жүргізу, орындалған жұмыстар актілерін тексеру, орындалған құрылыс-монтаж жұмыстары көлемінің есебін жүргізу.
Техникалық және авторлық ілеспе құрылыс жүргізетін мамандармен жұмыс атқару;
Бөлімге жүктелген тұрғын-үй және әлеуметтік құрылысын, меншілік форма дербестігінен кәсіпорын және ұйымдардың құрылыс және құрылыс өнімдерінің бақылау сапасын, қамтамасыз ету; аяқталған құрылыс объектілер бойынша мемлекеттік комиссия жүргізу үшін орындау-техникалық құжаттарды дер кезінде ұсыну;
Сәйкес қызмет орындарының теңгеріміне өткізілген обьектілер бойынша Мемлекеттік қабылдау комиссиясы актілерін бекіту, шығындарды өткізу және техникалық құжаттамалар туралы қала әкімінің қаулыларын дер кезінде даярлауды бақылау;
Заңды және жеке тұлғалардың хаттары мен өтінімдер жұмыстары бойынша сектордың, облыстық құрылыс басқармасының сұраған ақпараттарына есеп ұсыну бойынша сектор қызметкерлерімен басшылық ету;
Талдықорған қалалық статистика бөліміне айлық, жылдық есеп беру;
Міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларын даярлау, келісілген шарттардың жобалау мен орындалуын бақылауын ұйымдастыру, қабылдаған жобалық шешімдердің келісім жұмыстарын жүргізу; Құрылыс объектілеріне ЖСҚ даярлауға сараптама жасау, объектілерді жобалау, құрылыс және реконструкция үшін шарттарды ресімдеу және тіркеуін қамтамасыз етеді, мердігерлік ұйымдардан орындалған жұмыстар бойынша қабылдау актілерін, бюджеттік қаражаттардың уақытында игерілу жұмыстарына бақылау ету.
3.2. Құрылыс секторының меңгерушісі ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау жөнінде:
1) еңбек міндеттерін адал орындауға;
2) еңбек тәртiбiн сақтауға;
3) жұмыс процесiнде жұмыс берушiге мүлiктік зиян келтіруге жол
бермеуге;
4) еңбек қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі ережелердің талаптарын орындауға;
5) өзiне сенiп тапсырылған, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етпеуге;
6) адамдардың өмiрі мен денсаулығына, жұмыс беруші мен қызметкерлер мүлкінің сақталуына қатер төндiретiн ахуал туындағаны туралы хабарлауға;
7) денсаулық жағдайының нашарлауына байланысты жағдайлардан басқа, оның еңбекке жарамсыздығы анықталған жағдайда бұл туралы жұмыс берушiнi оның еңбекке жарамсыздығы анықталған сәттен бастап бiр тәулiктен кешiктiрмей хабардар етуге мiндеттi.
3.3. Мүдделер қақтығысы туындаған ретте, яғни мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделілігі және оның өз лауазымдық өкілеттіктерін тиісінше атқаруының немесе жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделерінің арасында осы заңды мүдделерге зиян тигізетіндей қайшылық туындайтын жағдайда, сектор меңгерушісі оның жолын кесу және реттеу жөнінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасында көзделген шараларды қабылдауға міндетті.
4. Құрылыс секторының меңгерушісінің жауапкершілігі
4.1. Құрылыс секторының меңгерушісі:
1) өзiне белгiлi болған мүдделер қақтығысы жағдайларын болғызбау және оны реттеу бойынша шаралар қабылдамағаны үшiн,
2) қызметтiк мiндеттерiн орындамағаны не тиiсiнше орындамағаны және өз өкiлеттiгiн асыра пайдаланғаны үшiн;
3) өз iс-әрекетiнде мемлекеттік қызметшілердің этикасы нормаларын сақтамағаны үшiн;
4) қылмыс және өзге де құқық бұзушылықтар жасағаны үшін;
5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді орындауға не оларды уақтылы, сапалы және тиісті орындамағаны әр түрлі заңды жауапкершілік тудыратындай бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген негiздер мен тәртiп бойынша жауапты болады.

«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің бас маманының (бас есепші)
санаты E-R-4
1. Жалпы ережелер
1.1. «Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бас маманы (бас есепші) (бұдан әрі – бас маман (бас есепші) Қазақстан Республикасының Конституциясының, "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңының, басқа да Қазақстан Республикасының заң-ережелерінің және «Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесінің негізінде өз қызметі мен өкілеттіктерін жүзеге асырады.
1.2. Бас маманға (бас есепші) тікелей бағынатын лауазымдар тізбесі: қаржы – экономика секторының жетекші маманы.
1.3. Бас маман жұмыс барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамаларын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің нормативтік-құқықтық актілерін, Министрліктің және департаменттің бұйрықтарын, сонымен қатар, бөлім Ережесін басшылыққа алады.
1.4..Бас маман Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады.
1.5. Бас маман (бас есепші) уақытша болмаған кезде оның орнына қаржы – экономика секторының жетекші маманы міндет атқарады (санаты E-R-5, № 89-19-10)
2. Бас маман (бас есепші) құқықтары
2.1. Бас маман (бас есепші) өзіне жүктелген тапсырмалар мен міндеттерді орындау барысында қаржы-экономика секторының жетекші маманынан белгілі бір мінез-құлықты, іс-әрекеттерді немесе іс-әрекеттер жасамауды талап ете алады. 2.2. Тиісті инстанцияларға салықтарды уақытында аударылуын және уақытылы есебін дайындайды.
2.3. Бас маман (бас есепші) атқаратын лауазымдық міндеттердің ерекшелігі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да құқықтарды иелене алады.
3.Бас маманның (бас есепші) міндеттері
Бас маман (бас есепші):
Мерзімдік салым шоты немесе ағымдағы шоты бойынша қаражаттың қозғалысы туралы қалалық қаржы бөліміне тоқсан сайын есеп береді;
Қазақстан Республикасы бекітілген нұсқаулар мен нормативтік актілерге сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізуді қамтамасыз ету, бухгалтерлік есеп шот пен барлық пайда болатын шаруашылық операцияларды көрсету және бақылау жүргізу;
Барлық бюджеттік бағдарламалар бойынша қаржының ашылуы туралы қалалық қаржы бөлімімен және Қазынашылық департаментімен бірлесіп тұрақты жұмыс істеу. (Өз бағыттарымен) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және дер кезінде жүргізу.
Бухгалтерлік есепті қамтамасыз ету, кассалық тәртіпті сақтауға, есеп пен балансты уақытында өткізуге жауап береді, бухгалтерлік есептің қалпына толық жауап береді;
Дебиторлық –кредиторлық берешектер бойынша тоқсан сайын есеп жүргізу;
Статистика, мүлік бойынша есептемелерді, салық есептемелерді тапсыруды қамтамасыз етеді
Түскен хаттар мен арыздарға жауаптарды қарау жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін уақытылы жауап қайтару, ақпараттар даярлау
Басшылық үшін қорытынды ақпараттар дайындайды
Жылдың басынан барлық мерзімге бюджеттік бағдарлама құру
қаржы тәртібін сақтауға жауап береді, есептерді өз уақытында құру мен өткізуді қамтамасыз етеді, қаржыландыру жоспарын дайындайды;
Бас маман (бас есепші) ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау жөнінде:
1) еңбек міндеттерін адал орындауға;
2) еңбек тәртiбiн сақтауға;
3) жұмыс процесiнде жұмыс берушiге мүлiктік зиян келтіруге жол
бермеуге;
4) еңбек қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі ережелердің талаптарын орындауға;
5) өзiне сенiп тапсырылған, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етпеуге;
6) адамдардың өмiрі мен денсаулығына, жұмыс беруші мен қызметкерлер мүлкінің сақталуына қатер төндiретiн ахуал туындағаны туралы хабарлауға;
7) денсаулық жағдайының нашарлауына байланысты жағдайлардан басқа, оның еңбекке жарамсыздығы анықталған жағдайда бұл туралы жұмыс берушiнi оның еңбекке жарамсыздығы анықталған сәттен бастап бiр тәулiктен кешiктiрмей хабардар етуге мiндеттi.
3.3. Мүдделер қақтығысы туындаған ретте, яғни мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделілігі және оның өз лауазымдық өкілеттіктерін тиісінше атқаруының немесе жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделерінің арасында осы заңды мүдделерге зиян тигізетіндей қайшылық туындайтын жағдайда, сектор меңгерушісі оның жолын кесу және реттеу жөнінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасында көзделген шараларды қабылдауға міндетті.
4. Бас маман (бас есепші) жауапкершілігі
4.1. Бас маман (бас есепші):
1) өзiне белгiлi болған мүдделер қақтығысы жағдайларын болғызбау және оны реттеу бойынша шаралар қабылдамағаны үшiн,
2) қызметтiк мiндеттерiн орындамағаны не тиiсiнше орындамағаны және өз өкiлеттiгiн асыра пайдаланғаны үшiн;
3) өз iс-әрекетiнде мемлекеттік қызметшілердің этикасы нормаларын сақтамағаны үшiн;
4) қылмыс және өзге де құқық бұзушылықтар жасағаны үшін;
5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді орындауға не оларды уақтылы, сапалы және тиісті орындамағаны әр түрлі заңды жауапкершілік тудыратындай бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген негiздер мен тәртiп бойынша жауапты болады.

«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің Қаржылық –экономикалық секторының жетекші маманы
санаты E-R-5
1. Жалпы ережелер
«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы (бұдан әрі – жетекші маман) Қазақстан Республикасының Конституциясының, "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңының, басқа да Қазақстан Республикасының заң-ережелерінің және «Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесінің негізінде өз қызметі мен өкілеттіктерін жүзеге асырады.
Жетекші маман жұмыс барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамаларын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің нормативтік-құқықтық актілерін, Министрліктің және департаменттің бұйрықтарын, сонымен қатар, бөлім Ережесін басшылыққа алады.
Жетекші маман Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады.
2. Жетекші маман құқықтары
2.1. Жетекші маман өзіне жүктелген тапсырмалар мен міндеттерді орындау барысында құрылыс секторының жетекші маманынан белгілі бір мінез-құлықты, іс-әрекеттерді немесе іс-әрекеттер жасамауды талап ете алады. 2.2. Тиісті инстанцияларға салықтарды уақытында аудару үшін жауап береді. Қаржыландыру жоспарының өзгертулерін бақылайды. 2.3. Жетекші маман атқаратын лауазымдық міндеттердің ерекшелігі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да құқықтарды иелене алады.
3. Жетекші маман міндеттері
Жетекші маман:
Бухгалтерлік есеп жүргізу;
Қазақстан Республикасы бекітілген нұсқаулар мен нормативтік актілерге сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізуді қамтамасыз ету, бухгалтерлік есеп шот пен барлық пайда болатын шаруашылық операцияларды көрсету және бақылау жүргізу;
Қазақстан Республикасы бекітілген нұсқаулар мен нормативтік актілерге сәйкес бухгалтерлік есеп шоттарында және барлық шаруашылық операцияларда жүргізілетін бухгалтерлік есепті қамтамасыз ету, бақылау;
Азаматтық-құқықтық мәміле тіркеу сұрақтар және барлық бюджеттік бағдарламалар бойынша дер кезінде төлем жүргізу бойынша қалалық қаржы бөлімімен және қазынашылық департаментімен бірлесіп тұрақты қызмет атқару;
Жоғары органдарға және мүдделі ұйымдарға дер кезінде ақппарат пен есеп даярлау;
Түскен хаттар мен арыздарға жауаптарды қарау және ақпараттар даярлау;
Барлық бюджеттік бағдарламалар бойынша уақытында қаржыны аудару және Қазынашылық департаментімен бірлесіп тұрақты жұмыс істеу;
Статистика, даму бюджеті есептемелерді тапсыруды қамтамасыз етеді
Жылдың басынан барлық мерзімге бюджеттік өтінім құру;
Түскен хаттар мен арыздарға жауаптарды қарау жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін уақытылы жауап қайтару, ақпараттар даярлау
Басшылық үшін қорытынды ақпараттар дайындайды;
Бюджеттік бағдарламалардың құжаттарын құрастыру.
Жетекші маман ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау жөнінде:
1) еңбек міндеттерін адал орындауға;
2) еңбек тәртiбiн сақтауға;
3) жұмыс процесiнде жұмыс берушiге мүлiктік зиян келтіруге жол
бермеуге;
4) еңбек қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі ережелердің талаптарын орындауға;
5) өзiне сенiп тапсырылған, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етпеуге;
6) адамдардың өмiрі мен денсаулығына, жұмыс беруші мен қызметкерлер мүлкінің сақталуына қатер төндiретiн ахуал туындағаны туралы хабарлауға;
7) денсаулық жағдайының нашарлауына байланысты жағдайлардан басқа, оның еңбекке жарамсыздығы анықталған жағдайда бұл туралы жұмыс берушiнi оның еңбекке жарамсыздығы анықталған сәттен бастап бiр тәулiктен кешiктiрмей хабардар етуге мiндеттi.
3.3. Мүдделер қақтығысы туындаған ретте, яғни мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделілігі және оның өз лауазымдық өкілеттіктерін тиісінше атқаруының немесе жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделерінің арасында осы заңды мүдделерге зиян тигізетіндей қайшылық туындайтын жағдайда, сектор меңгерушісі оның жолын кесу және реттеу жөнінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасында көзделген шараларды қабылдауға міндетті.
4. Жетекші маман жауапкершілігі
4.1. Жетекші маман:
1) өзiне белгiлi болған мүдделер қақтығысы жағдайларын болғызбау және оны реттеу бойынша шаралар қабылдамағаны үшiн,
2) қызметтiк мiндеттерiн орындамағаны не тиiсiнше орындамағаны және өз өкiлеттiгiн асыра пайдаланғаны үшiн;
3) өз iс-әрекетiнде мемлекеттік қызметшілердің этикасы нормаларын сақтамағаны үшiн;
4) қылмыс және өзге де құқық бұзушылықтар жасағаны үшін;
5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді орындауға не оларды уақтылы, сапалы және тиісті орындамағаны әр түрлі заңды жауапкершілік тудыратындай бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген негiздер мен тәртiп бойынша жауапты болады.

«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің құрылыс секторы бас маманы
санаты E-R-4
1. Жалпы ережелер
1.1. «Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бас маманы (бұдан әрі – бас маман) Қазақстан Республикасының Конституциясының, "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңының, басқа да Қазақстан Республикасының заң-ережелерінің және «Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесінің негізінде өз қызметі мен өкілеттіктерін жүзеге асырады.
1.2. Бас маман тікелей бағынатын лауазымдар тізбесі: құрылыс секторының жетекші маманы.
1.3. Бас маман жұмыс барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамаларын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің нормативтік-құқықтық актілерін, Министрліктің және департаменттің бұйрықтарын, сонымен қатар, Департамент Ережесін басшылыққа алады.
1.4.. Бас маман Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады.
1.5. Бас маман уақытша болмаған кезде оның орнына құрылыс секторының жетекші маманы міндет атқарады (санаты E-R-5,№ 89-19-07)
2. Бас маман құқықтары
2.1. Бас маман өзіне жүктелген тапсырмалар мен міндеттерді орындау барысында құрылыс секторының жетекші маманынан белгілі бір мінез-құлықты, іс-әрекеттерді немесе іс-әрекеттер жасамауды талап ете алады. 2.2. Құрылыс жұмысын техникалық қадағалайды және бақылау жасайды;
2.3. Бас маман атқаратын лауазымдық міндеттердің ерекшелігі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да құқықтарды иелене алады.
3. Бас маманның міндеттері
3.1.Бас маман:
1) Жобалау, зерттеу, құрылыс-монтаж, құрылыс-жөндеу және басқа да жұмыстарды мемлекеттік сатып алу құжаттарын ресімдеу және жинау жұмыстарымен айналысу;
2) Күнделікті құрылыс нысандарының құрылыс кестесіне және жобаға сай сапалы орындалуын тексеру. Құрылыс алаңында техникалық және атқарушы құжаттарыжүргізу.;
3) Құрылыс объектілеріне ЖСҚ даярлауға бастапқы құжаттарын рәсімдеу;
4) Құрылыс монтаж жұмыстарына рұқсат алу құжаттарын рәсімдеу;
5) Мердігерлік кәсіпорындардың құрылыс нормасы мен ережесіне сәйкес бағалардың дұрыс қолдануын қамтамасыз ету;
6) Жобалы-іздестіру жұмыстарды даярлауға және құрылыс монтаж жұмыстарына ҚР қолданыстағы заңына сәйкес мемлекеттік сатып алу конкурсқа қатысқан мердігердің құжаттарын тексеру;;
7) Мердігерлік кәсіпорындардың келісім-шарттағы міндеттерінің орындалуына бақылау жасау. Орындалған жұмыстардың қабылдау актісі бойынша есеп жүргізу, орындалған жұмыстар актілерін тексеру, орындалған құрылыс-монтаж жұмыстар көлемінің есебін жүргізу; техникалық және авторлық ілеспе құрылыс жүргізетін мамандармен жұмыс атқару.
8) Аяқталған құрылыс объектілер бойынша мемлкеттік комиссия жүргізу үшін орындау-техникалық құжаттарды дер кезінде ұсыну;
9) Жұмыс жүргізу үшін рұқсат алу құжаттарын уақытында толтыру;;
10) Түскен хаттар мен арыздар бойынша қарау және даярлау жауаптарына қатысу;
11) Құрылыс сапасын және орындалған жұмыс көлемін бақылау бойынша күрделі құрылыс басқармасындағы мамандарының жұмысын үйлестіру;
12) Есеп дайндау және күрделі жөндеу жұмысының ақау ведомтіне құрылған комиссия құрамына қатысу;
13) Кәсіпорындар және жеке тұлғалармен жүзеге асыратын операцияларының сметалық орындалуына пайда болатын процесске байланысты уақытында есеп айырысу;
14) Құрылыс алаңында техникалық және атқарушы құжаттарды жүргізу, қолданылатын материалдардың, құрылыс-монтаж, құрылыс-жөндеу сапасын және жобалау шешімдер сақталуын бақылау;
15) Құрылыс жұмысына техникалық қадағалау және бақылау жасау;
16) Өткізілген обьектілерді эксплуатациялық қызмет орындарының теңгеріміне өткізіп беру.
3.2. Бас маман ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау жөнінде:
1) еңбек міндеттерін адал орындауға;
2) еңбек тәртiбiн сақтауға;
3) жұмыс процесiнде жұмыс берушiге мүлiктік зиян келтіруге жол
бермеуге;
4) еңбек қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі ережелердің талаптарын орындауға;
5) өзiне сенiп тапсырылған, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етпеуге;
6) адамдардың өмiрі мен денсаулығына, жұмыс беруші мен қызметкерлер мүлкінің сақталуына қатер төндiретiн ахуал туындағаны туралы хабарлауға;
7) денсаулық жағдайының нашарлауына байланысты жағдайлардан басқа, оның еңбекке жарамсыздығы анықталған жағдайда бұл туралы жұмыс берушiнi оның еңбекке жарамсыздығы анықталған сәттен бастап бiр тәулiктен кешiктiрмей хабардар етуге мiндеттi.
3.3. Мүдделер қақтығысы туындаған ретте, яғни мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделілігі және оның өз лауазымдық өкілеттіктерін тиісінше атқаруының немесе жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделерінің арасында осы заңды мүдделерге зиян тигізетіндей қайшылық туындайтын жағдайда, сектор меңгерушісі оның жолын кесу және реттеу жөнінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасында көзделген шараларды қабылдауға міндетті.
4. Бас маман жауапкершілігі
4.1. Бас маман:
1) өзiне белгiлi болған мүдделер қақтығысы жағдайларын болғызбау және оны реттеу бойынша шаралар қабылдамағаны үшiн,
2) қызметтiк мiндеттерiн орындамағаны не тиiсiнше орындамағаны және өз өкiлеттiгiн асыра пайдаланғаны үшiн;
3) өз iс-әрекетiнде мемлекеттік қызметшілердің этикасы нормаларын сақтамағаны үшiн;
4) қылмыс және өзге де құқық бұзушылықтар жасағаны үшін;
5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді орындауға не оларды уақтылы, сапалы және тиісті орындамағаны әр түрлі заңды жауапкершілік тудыратындай бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген негiздер мен тәртiп бойынша жауапты болады.

«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің жетекші маманының
санаты E-R-5
1. Жалпы ережелер
«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы (бұдан әрі – жетекші маман (заңгер) Қазақстан Республикасының Конституциясының, "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңының, басқа да Қазақстан Республикасының заң-ережелерінің және «Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесінің негізінде өз қызметі мен өкілеттіктерін жүзеге асырады.
Жетекші маман жұмыс барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамаларын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің нормативтік-құқықтық актілерін, Министрліктің және департаменттің бұйрықтарын, сонымен қатар, бөлім Ережесін басшылыққа алады.
Жетекші маман Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады.
2. Жетекші маман құқықтары
2.1. Жетекші маман өзіне жүктелген тапсырмалар мен міндеттерді орындау барысында қаржы-экономика секторының жетекші маманынан белгілі бір мінез-құлықты, іс-әрекеттерді немесе іс-әрекеттер жасамауды талап ете алады. 2.2. Тиісті инстанцияларға салықтарды уақытында аудару үшін жауап береді. Қаржыландыру жоспарының өзгертулерін бақылайды.
2.3. Жетекші маманың (заңгер) атқаратын лауазымдық міндеттердің ерекшелігі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да құқықтарды иелене алады.
3. Жетекші маман міндеттері
Жетекші маман :
Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша құрылыс , және жобалау келісім шарттарын жасау және тіркеу;
Сот процесіне қатысу, мекеменің мүдесін қорғау және электронды сот кабинетімен жұмыс жасау;
Баға ұсыныс тәсілі бойынша жобалау, зерттеу, құрылыс-монтаж, құрылыс-жөндеу және басқа да жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға құжаттарды ресімдеу және жинау жұмыстарымен айналысу;
Мемлекеттік сатып алу жоспарын әзірлеу, мемлекеттік сатып алу жоспарына өзгерістер енгізу, мемлекеттік сатып алу жоспары мен оның өзгерістерін веб-порталға енгізу;
Құрылыс бөлімінің бұйрықтарын,хаттамаларын дайындау;
Біріңғай мемлекеттік сараптама порталының жұмысын жүргізу, бақылау;
Құқық қорғау мекемелерінен түскен талаптар мен ұсыныстарын қарастыру және жауап қайтару;
Мердігерлік кәсіпорындардың құрылыс нормасы мен ережесіне сәйкес бағалардың дұрыс қолдануын қамтамасыз етеді;
Жобалау ұйымдарымен жұмыс істейді- жобалау қабылдаған жобалық шешімдерге уақытында келісім беру, жобалау мерзімінің сақтауын бақылау, мемлекеттік ведомстводан тыс экспертиза өткізу, орындалған жобалау-сметалық құжаттарының қабылдау, тіркеу және сақтау;
Мемлекеттік сатып алу жүргізу мемлкеттік сатып алуға (конкурс) құжаттаманы әзірлеу, мемлекеттік сатып алумен веб-порталға енгізу
Салалық экономикалық қортындыны алу үшін бюджеттік инвестициялық жобаның есептерін әзірлеу
Жобалау,құрылыс және реконструкция объектілерінің шарттарына тіркеу және ресімдеу ұйымдастыру;
Мердігерлік кәсіпорындарымен шарттық міндеттемелердің орындалуын қадағалау;
Мердігерлік кәсіпорындардан істелген жұмыстар актісінің дұрыс есептемесі бойынша есеп жүргізу;
Бюджеттік қаражаттардың уақытында мақсатты игерілудің жауапкершілігін арту;
Жоғары органдарға және мүдделі ұйымдарға дер кезінде ақпарат пен есеп даярлау;
Түскен хаттар мен арыздарға жауаптарды қарау және ақпараттар даярлау;
Аяқталған объектілерді пайдаланушы қызмет орны балансына тапсыру;
Құжаттамалардың заңгерлік сараптамасын жасау;
Облыстық маслихатпен құрылысқа бөлінген қаржы бойынша келісімдерге қосымша келісім шарттар жасау;
Келісім шарттардың және мемлекеттік сатып алу туралы заңының баптарын бұзған мердігерді мемлекеттік сатып алуға теріс пиғылды қатысушы деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгіну;
Мемлекеттік сатып-алу процесін ұйымдастыру. Заңгерлік кеңес. Сотта және өзге де мемлекеттік органдарда бөлім мүддесін ұсыну. Жетекші ететін жұмыстар бойынша қаулылардың жобаларын және қаланың нормативтік-құқықтық актілерді даярлау.
маман (заңгер) ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау жөнінде:
1) еңбек міндеттерін адал орындауға;
2) еңбек тәртiбiн сақтауға;
3) жұмыс процесiнде жұмыс берушiге мүлiктік зиян келтіруге жол
бермеуге;
4) еңбек қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі ережелердің талаптарын орындауға;
5) өзiне сенiп тапсырылған, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етпеуге;
6) адамдардың өмiрі мен денсаулығына, жұмыс беруші мен қызметкерлер мүлкінің сақталуына қатер төндiретiн ахуал туындағаны туралы хабарлауға;
7) денсаулық жағдайының нашарлауына байланысты жағдайлардан басқа, оның еңбекке жарамсыздығы анықталған жағдайда бұл туралы жұмыс берушiнi оның еңбекке жарамсыздығы анықталған сәттен бастап бiр тәулiктен кешiктiрмей хабардар етуге мiндеттi.
3.3. Мүдделер қақтығысы туындаған ретте, яғни мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделілігі және оның өз лауазымдық өкілеттіктерін тиісінше атқаруының немесе жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделерінің арасында осы заңды мүдделерге зиян тигізетіндей қайшылық туындайтын жағдайда, сектор меңгерушісі оның жолын кесу және реттеу жөнінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасында көзделген шараларды қабылдауға міндетті.
4. Жетекші маман жауапкершілігі
4.1. Жетекші маман:
1) өзiне белгiлi болған мүдделер қақтығысы жағдайларын болғызбау және оны реттеу бойынша шаралар қабылдамағаны үшiн,
2) қызметтiк мiндеттерiн орындамағаны не тиiсiнше орындамағаны және өз өкiлеттiгiн асыра пайдаланғаны үшiн;
3) өз iс-әрекетiнде мемлекеттік қызметшілердің этикасы нормаларын сақтамағаны үшiн;
4) қылмыс және өзге де құқық бұзушылықтар жасағаны үшін;
5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді орындауға не оларды уақтылы, сапалы және тиісті орындамағаны әр түрлі заңды жауапкершілік тудыратындай бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген негiздер мен тәртiп бойынша жауапты болады.

«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің құрылыс секторы жетекші маманы
санаты E-R-5
1. Жалпы ережелер
«Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы (бұдан әрі – жетекші маман) Қазақстан Республикасының Конституциясының, "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңының, басқа да Қазақстан Республикасының заң-ережелерінің және «Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесінің негізінде өз қызметі мен өкілеттіктерін жүзеге асырады.
Жетекші маман жұмыс барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамаларын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің нормативтік-құқықтық актілерін, Министрліктің және департаменттің бұйрықтарын, сонымен қатар, бөлім Ережесін басшылыққа алады.
Жетекші маман Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады.
2. Жетекші маман құқықтары
2.1. Жетекші маман өзіне жүктелген тапсырмалар мен міндеттерді орындау барысында қаржылық-экономикалық секторының жетекші маманынан белгілі бір мінез-құлықты, іс-әрекеттерді немесе іс-әрекеттер жасамауды талап ете алады. 2.2. Тиісті инстанцияларға салықтарды уақытында аудару үшін жауап береді. Қаржыландыру жоспарының өзгертулерін бақылайды.
2.3. Жетекші маман атқаратын лауазымдық міндеттердің ерекшелігі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да құқықтарды иелене алады.
3. Жетекші маман міндеттері
Жетекші маман:
Жоғары органдарға және мүдделі ұйымдарға дер кезінде ақпарат дайындау;
«Жер ҒӨО» РМК Алматы облыстық филиалының Талдықорған бөлімшесінен (НПЦзем) мемлекеттік жер пайдалану АКТ-сін алу үшін құжаттар дайындау.
Құрылыс объектілеріне ЖСҚ даярлауға бастапқы құжаттарын дайындау;
Жобалау ұйымдарымен жұмыс істейді- жобалау қабылдаған жобалық шешімдерге уақытында келісім беру, жобалау мерзімінің сақтауын бақылау, мемлекеттік ведомстводан тыс экспертиза өткізу, орындалған жобалау-сметалық құжаттарының қабылдау, тіркеу және сақтау;
Кәсіпорындар және жеке тұлғалармен жүзеге асыратын операцияларының сметалық орындалуында пайда болатын процесске байланысты уақытында есеп айырысу;
Құрылыс алаңында техникалық және атқарушы құжаттарды жүргізу, қолданылатын материалдардың, құрылыс-монтаж, құрылыс-жөңдеу сапасын және жобалау шешімдердің сақталуын бақылау;
Мердігерлік кәсіпорындардың келісім-шарттағы міндеттерінің орындалуына бақылау жасау, Орындалған жұмыстардың қабылдау актісі бойынша есеп жүргізу, орындалған жұмыстар актілерін тексеру, орындалған құрылыс-монтаж жұмыстары көлемінің есебін жүргізу;
Жобалау, құрылыс және реконструкция объектілерінің шарттарына тіркеу және ресімдеу ұйымдастыру;
Мердігерлік кәсіпорындарымен шарттық міндеттемелердің орындалуын қадағалау;
Аяқталған құрылыс объектілер бойынша мемлекеттік комиссия жүргізу үшін орындау –техникалық құжаттарды дер кезінде ұсыну,
Мердігерлік кәсіпорындардан істелген жұмыстар актісінің дұрыс есептемесі бойынша есеп жүргізу;
Бюджеттік қаражаттардың уақытында мақсатты игерілудің жауапкершілігін арту;
Жоғары органдарға және мүдделі ұйымдарға дер кезінде ақпарат пен есеп даярлау;
12) Түскен хаттар мен арыздарға жауаптарды қарау және ақпараттар даярлау;
13) Аяқталған объектілерді пайдаланушы қызмет орны балансына тапсыру;
маман ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау жөнінде:
1) еңбек міндеттерін адал орындауға;
2) еңбек тәртiбiн сақтауға;
3) жұмыс процесiнде жұмыс берушiге мүлiктік зиян келтіруге жол
бермеуге;
4) еңбек қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі ережелердің талаптарын орындауға;
5) өзiне сенiп тапсырылған, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етпеуге;
6) адамдардың өмiрі мен денсаулығына, жұмыс беруші мен қызметкерлер мүлкінің сақталуына қатер төндiретiн ахуал туындағаны туралы хабарлауға;
7) денсаулық жағдайының нашарлауына байланысты жағдайлардан басқа, оның еңбекке жарамсыздығы анықталған жағдайда бұл туралы жұмыс берушiнi оның еңбекке жарамсыздығы анықталған сәттен бастап бiр тәулiктен кешiктiрмей хабардар етуге мiндеттi.
3.3. Мүдделер қақтығысы туындаған ретте, яғни мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделілігі және оның өз лауазымдық өкілеттіктерін тиісінше атқаруының немесе жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделерінің арасында осы заңды мүдделерге зиян тигізетіндей қайшылық туындайтын жағдайда, сектор меңгерушісі оның жолын кесу және реттеу жөнінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасында көзделген шараларды қабылдауға міндетті.
4. Жетекші маман жауапкершілігі
4.1. Жетекші маман:
1) өзiне белгiлi болған мүдделер қақтығысы жағдайларын болғызбау және оны реттеу бойынша шаралар қабылдамағаны үшiн,
2) қызметтiк мiндеттерiн орындамағаны не тиiсiнше орындамағаны және өз өкiлеттiгiн асыра пайдаланғаны үшiн;
3) өз iс-әрекетiнде мемлекеттік қызметшілердің этикасы нормаларын сақтамағаны үшiн;
4) қылмыс және өзге де құқық бұзушылықтар жасағаны үшін;
5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді орындауға не оларды уақтылы, сапалы және тиісті орындамағаны әр түрлі заңды жауапкершілік тудыратындай бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген негiздер мен тәртiп бойынша жауапты болады.

WhatsApp Талдыкорган: +7 776 215 0555

Если Вы стали свидетелем какого-либо нарушения в г. Талдыкорган - необоснованного ценообразования, нарушения правил дорожного движения, мест стихийных свалок мусора, обрывов линий электропередач и водопроводов, упавших деревьев и билбордов, появлению бродячих животных или административному правонарушению - обращайтесь на горячую линию посредством Вашего смартфона используя сервис WhatsApp.

Создано на платформе Alison CMS © 2011-2020. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.
Дизайн и разработка сайта от компании Licon.