Сейсенбі, 18 Маусым 2019
Қала аумағы 75,88 км2., тұрғындар саны 172,2 (1.01.2018 ж.), 70-тен астам ұлт және ұлыс өкілдері тұрады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТ БАСШЫСЫ

Б Ұ Й Р Ы Қ

2018 ж. 3 қыркүйек № 197

 

«Талдықорған қаласы әкімінің

аппараты» ММ қызметіндегі сыбайлас

жемқорлық тәуекелдеріне

ішкі талдау жүргізу туралы

 

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 8-бабының 5-тармағына, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген «Сыбайлас жемқорлық тәуелелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына» сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. 2018 жылдың 03 – 12 қыркүйек аралығында «Талдықорған қаласы әкімінің аппараты» ММ қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілсін.

2. Осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс тобының құрамы бекітілсін.

3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің жалпы кезеңі 2018 жылдың 1 жартыжылдығы болып белгіленсін.

4. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылсын:

- қала әкімі аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

- қала әкімі аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

5. Талдықорған қаласы әкімі аппарат басшысының м.а. ішкі талдау аяқталған күні талдамалық анықтамамен таныстырылсын.

6. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау қала әкімі аппаратының мемлекеттік-құқықтық бөлімшесінің басшысы А.Қ.Батхолдиноваға жүктелсін.

 

Аппарат басшысының м.а.     С.Базарбаев

 

«Талдықорған қаласы әкімінің аппараты» ММ қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс тобының ҚҰРАМЫ

 

Анар Қозыбайқызы Батхолдинова - мемлекеттік-құқықтық бөлімшесінің басшысы, жұмыс тобының жетекші

 

Жұмыс тобының мүшелері:

Нұрболсын Кенжебайұлы Әміров - қала әкімінің кеңесшісі

 

Еркін Тыныштықұлы Қиялбеков - қала әкімінің бас инспекторы

 

Әзиза Маратқызы Тілесова - персоналды басқарудың бірыңғай қызметінің басшысы

 

Мерей Асқатұлы Әйнеков - ұйымдастыру бөлімшесінің бас маманы

Элеонора Иманғазықызы Талданбаева - «Нұр Отан» партиясы Талдықорған қалалық филиалы төрағасы бірінші орынбасарының м.а.

(келісім бойынша)

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГУ «Аппарат акима города Талдыкорган»

за 1 полугодие 2018 года

 

город Талдыкорган 12 сентября 2018 года

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с приказом и.о. руководителя ГУ «Аппарат акима города Талдыкорган» от 03.09.2018 года № 197 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГУ «Аппарат акима города Талдыкорган» в период с 03 по 12 сентября (включительно) 2018 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков. Внутренним анализом охвачен общий период - 1 полугодие 2018 года.

Отраженный, в настоящей аналитической справке внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

ГУ «Аппарат акима города Талдыкорган» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также на основании Положения о государственном органе, приведенного в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2018 года № 93 «Об утверждении Типового положения о государственном органе и внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 1125 «Об утверждении Правил по разработке и утверждению положения о структурном подразделении государственного органа» и от 25 декабря 2012 года № 1672 «Об утверждении Инструкции по разработке и утверждению положения о государственном органе» и утвержденном постановлением акимата города Талдыкорган от 09.04.2018 года № 188, прошедшем государственную регистрацию 23.04.2018 года в регистрирующем органе – Управлении юстиции города Талдыкорган.

ГУ «Аппарат акима города Талдыкорган» является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

В соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» аппарат акима - государственное учреждение, обеспечивающее деятельность местного исполнительного органа (в случае его создания), акима и осуществляющее иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

ГУ «Аппарат акима города Талдыкорган» является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере обеспечения деятельности акима и акимата города Талдыкорган.

Внутренний анализ проведен согласно «Правилам внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года за № 12 по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность структурных подразделений аппарата акима города Талдыкорган;

- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений аппарата акима города Талдыкорган.

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

«выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность структурных подразделений

аппарата акима города Талдыкорган»:

 

ГУ «Аппарат акима города Талдыкорган» при осуществлении своей деятельности руководствуется:

Конституцией Республики Казахстан,

Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»,

Гражданским кодексом Республики Казахстан,

Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан,

Бюджетным кодексом Республики Казахстан,

Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»,

Земельным кодексом Республики Казахстан,

Трудовым кодексом Республики Казахстан,

Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,

Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан»,

Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»,

Законом Республики Казахстан «Об административных процедурах»,

Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»,

Законом Республики Казахстан «О доступе к информации»,

Законом Республики Казахстан «О правовых актах»,

Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»,

Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе»,

Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях»,

Законом Республики Казахстан «О профилактике правонарушений»,

Законом Республики Казахстан «О специальных социальных услугах»,

Законом Республики Казахстан «Об общественных советах»,

Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»,

приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»,

приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»,

приказом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 30 июня 2016 года № 22 «Об утверждении Правил размещения и публичного обсуждения проектов концепций законопроектов и проектов нормативных правовых актов на интернет-портале открытых нормативных правовых актов» и др.

Миссией государственного органа – ГУ «Аппарат акима города Талдыкорган» является обеспечение деятельности акимата и акима города.

Задачами ГУ «Аппарат акима города Талдыкорган» являются:

информационно - аналитическое, организационно - правовое и материально - техническое обеспечение деятельности акима города.

Имущество, закрепленное за ГУ «Аппарат акима города Талдыкорган» относится к коммунальной собственности.

За 1 полугодие 2018 года нормативных правовых актов (НПА) издано/принято 4, тогда как, общее количество НПА за 2017 год составило – 6.

При издании/принятии НПА акиматом города и его структурными подразделениями принимаются все требования действующего права, связанные с процедурами их подготовки, согласования с заинтересованными государственными органами, прохождением их через Общественный совет г.Талдыкорган, аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства, Национальную палату «Атамекен», Экспертный совет акимата города, а также обязательным опубликованием проектов НПА в СМИ, на интернет-ресурсах и портале открытых НПА для предварительного обсуждения их содержания. В последующем, НПА, прошедшие государственную регистрацию в Департаменте юстиции Алматинской области согласно нормам Закона Республики Казахстан «О правовых актах» своевременно, а именно в течение десяти календарных дней после их внесения в Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов опубликовываются/размещаются на официальном сайте акимата города.

Следует отметить, что актов прокурорского надзора, а также представлений об устранении нарушений закона и актов реагирования, как со стороны органов юстиции, так и со стороны прокуратуры и иных контролирующих органов за 1 полугодие 2018 года на изданные акты акима и акимата города не вносились.

Соответствующими отделами, подведомственными и подотчетными акиму и акимату города, а также аппаратами акимов Еркинского и Отенайского сельских округов оказываются 95 видов государственных услуг, количество которых за анализируемый период составило 33230, что на 3 вида и 18994 больше, чем за соответствующий период прошлого года, в том числе:

- в бумажной форме – 2671 против 9801 за 1 полугодие 2017 года,

- гос.услуг, оказанных услугодателями (за исключением оказанных через Государственную корпорацию) в бумажной форме, но которые могли быть оказаны через веб-портал «Электронного Правительства» и Государственную корпорацию (альтернатива) – 1949 против 173,

- в электронном виде – 28610 против 4262,

кроме того:

- через веб-портал «Электронное Правительство» (ПЭП) - 756,

- через «Е-лицензирование» - 1458,

- через ЦОН – 12852.

За 1 полугодие 2018 года имеют место 2 факта оказания 2-х государственных услуг свыше установленного срока (с нарушением срока/просроченные):

1) «Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде» - 1 факт,

2) «Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)»» - 2 факта (2016 год – 1) (услугодатель – ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган»).

За допущенные нарушения ответственный государственный служащий привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 МРП.

В соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» для обеспечения повышения качества, доступности оказания государственных услуг на территории областного центра, распоряжением акима города № 33-ө от 22.12.2017 года на 2018 год утвержден график проведения внутреннего контроля за качеством оказания государственных услуг государственными органами, являющимися структурными подразделениями акимата города.

Рекомендуется: государственным органам – структурным подразделениям, подведомственным акиму и акимату города:

на постоянной основе проводить работу по повышению качества оказания государственных услуг,

в целях доступности оказания гос.услуг организовать системную работу по проведению «круглых столов», опубликованию/размещению в СМИ и на официальном сайте акимата города соответствующих статей,

принять исчерпывающие меры по реализации проектов «Электронный сервисный уголок», «Управление услугами» и «Сервисный акимат», инициированных Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции по Алматинской области»,

в целях повышения качества оказания и доступности государственных услуг рассмотреть возможность обеспечения на постоянной основе распространения информации о правах получателей государственных услуг, способах и сроках обжалования и др. (на ЛЭД-экранах города и на территории сельских округов, в местах оказания/предоставления государственных услуг, в общественных местах (торговые центры, улицы, кинотеатры, общественный транспорт и т.п.)

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков были выявлены коллизии норм права в сфере рекламы, которые, по сути, являются реальным административным «барьером» как для гос.органов, так и для физических и юридических лиц - получателей гос.услуг, заинтересованных в осуществлении деятельности, связанной со сферой наружной (визуальной) рекламы.

Так, в соответствии с п.2 ст.11 Закона Республики Казахстан от 19.12.2003 года № 508 «О рекламе» установлены конкретные нормы, при которых допускается размещение объекта наружной (визуальной) рекламы.

Применительно к городу Талдыкоргану - городу областного значения размещение объекта наружной (визуальной) рекламы возможно лишь в 2-х случаях:

1) при наличии выданного разрешения при размещении наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе областного значения;

2) при наличии выданного разрешения, выдаваемого в соответствии с правилами размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах, утвержденными Правительством Республики Казахстан.

При этом, в Реестре государственных услуг, утвержденном Постановлением Правительства Республик Казахстан от 18.09.2013 года за № 983 указаны всего лишь 2 вида гос.услуг, связанных с вопросами размещения наружной (визуальной) рекламы:

- выдача документа на размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения,

- выдача разрешения на размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения.

Т.е., иных государственных услуг, действующих в данной сфере (в том числе вышеназванных), по неизвестным причинам в Реестре не указано.

Однако, приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.04.2015 года № 529 утверждены 2 стандарта по оказанию гос.услуг:

«Выдача разрешения (не документа, как указано в стандарте) на размещение объектов (такое слово отсутствует в стандарте) наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения,

«Выдача разрешения на размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения».

При этом, действуют «Правила размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 07.02.2008 года под № 121 (т.е. «налицо» дублирование норм в названных Правилах и стандарте, поскольку и тот, и другой акт регламентирует вопросы размещения рекламы в населенных пунктах).

По сути «Стандарт гос.услуги «Выдача разрешения на размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения» вопреки Реестру «вобрал» в себя фактически 2 вида услуг:

- размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения (как по Реестру),

- размещение наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах (как по пп.2) п.2 ст.11 Закона Республики Казахстан «О рекламе»).

Также как в «Правилах размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 07.02.2008 года № 121 (пункты 1 и 3) по сути регламентируют тоже 2 вида гос.услуг:

- размещение объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах (как по пп.2) п.2 ст.11 Закона Республики Казахстан «О рекламе»),

- размещение наружной визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы на открытом пространстве за пределами помещений (как по пп.1-1) п.2 ст.11 Закона Республики Казахстан «О рекламе»).

Рекомендуется: инициировать письмо в уполномоченный орган, касательно дачи разъяснений по выявленной коллизии норм права.

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

«выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений

аппарата акима города Талдыкорган»

 

Структура и лимит штатной численности государственного учреждения утверждаются в соответствии с действующим законодательством.

По состоянию за анализируемый период 2018 года штатная численность аппарата акима города Талдыкорган составляет 29 единиц, фактическая – 26 государственных служащих, в том числе: политический - 1, сотрудники аппарата акима – 28, из них вакансий – 3 единицы.

По национальному составу составляют: казахи – 26 государственных служащих.

Высшие учебные заведения окончили 26 служащих, в том числе: педагогическое –5, юридическое –5, социальные науки – 9, экономика и бизнес – 6, техническое – 1. Также 8 служащих, имеющих второе высшее профессиональное образование. Имеющие ученую степень «Кандидат экономических наук» - 1 служащий, «Профессор» - 1 служащий.

По стажу государственной службы составляет: до 1 года – 2 служащих, от 2 до 3 лет – 5, от 5 до 7 лет – 1, от 7 до 9 лет – 1, от 9 до 11 лет - 2, от 11 до 14 лет – 4, от 14 до 17 лет – 2, свыше 20 лет – 9.

По итогам проведения конкурсов на занятие вакантных административных государственных должностей за анализируемый период назначены – 3 граждан, из них мужчины – 3, женщины – 0. В том числе: политический государственный служащий – 1 (назначение 24.05.2018 г.), по итогам внутреннего конкурса среди сотрудников данного государственного органа – 0, по итогам внутреннего конкурса среди всех государственных служащих -0, по итогам общего конкурса -1.

Курсы переподготовки и семинаров в филиале РГКП Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по Алматинской области прошли 4 и соответственно 39 государственных служащих.

Во исполнение 4 шага Плана нации – 100 конкретных шагов, для государственных служащих, впервые поступивших на государственную службу аппаратом акима города принимаются меры по закреплению наставников для оказания им практической помощи в его профессиональной адаптации. По аппарату акима города 1 успешно прошел испытательный срок.

Так, с учетом «Правил и условий прохождения испытательного срока и порядка закрепления наставников», утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21 октября 2016 года № 21 за 1 гос.служащим аппарата акима города Талдыкорган, успешно прошедшим 3-х месячный испытательный срок, в соответствии ст. 20 п. 2 Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» и распоряжениями акима города от 15.03.2018 года № 57-ө-жқ был закреплен наставник.

Рекомендуется: повышать качество в оказываемом процессе адаптации и профессиональной подготовки служащих к самостоятельному выполнению служебных обязанностей.

Данные о лицах, совершивших коррупционные правонарушения отсутствуют.

Однако, имеются факты неисполнения исполнительской и трудовой дисциплины государственными служащими. За 1 полугодие текущего года за ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей привлечены 7 государственных служащих к дисциплинарной ответственности, за аналогичный период прошлого года - 3.

Рекомендуется: принять меры профилактического характера, связанные с недопущением фактов нарушений действующего законодательства Республики Казахстан.

За анализируемый период текущего года документооборот в аппарате акима города составил 3450 экз., в том числе поступило 11,2% общего числа составив 388, из которых 289 было взято на контроль. Удельный вес обращений юридических и физических лиц, в общем их числе составил 88,8%, или 3062 документа, в том числе от физических лиц поступило 2508, юридических – 554.

За аналогичный период 2017 года документооборот в аппарате акима города составил 4691 экз., из них 395 или 8,4% поступило из вышестоящих органов, 4296 или 91,6% - составили обращения юридических и физических лиц.

Из 395 документов, поступивших из вышестоящих органов более 94% или 373 были взяты на контроль.

На обращения физических лиц приходилось около 84%, или 3593 от всего их числа.

За 1 полугодие 2018 года принято/издано 387 постановлений акимата, 4 решений и 158 распоряжений акима города, что составило 549 актов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество актов всего возросло на 52, рост числа постановлений составил 57, число решений и распоряжений практически осталось на уровне прошлого года.

За 1 полугодие 2018 года проведено 21 заседаний акимата и 18 аппаратных совещаний.

В аппарате акима города и его структурных подразделениях закреплены работники, ответственные за работу по своевременному и качественному исполнению контрольных документов.

Еженедельно общим отделом составляются сводки о состоянии исполнительской дисциплины. Ежемесячно и еженедельно исполнителям направляются письменные напоминания о сроках исполнения документов.

В аппарате акима города вопросы исполнительской дисциплины рассматриваются на заседаниях акимата, оперативных совещаниях у акима и его заместителей.

Ежеквартально составляются перечни контрольных документов с указанием исполнителей и сроков исполнения, с последующим доведением до непосредственных исполнителей и курирующих заместителей акима города.

Ежемесячно составляется справка-анализ о состоянии контрольно­исполнительской дисциплины, которая предоставляется руководителю аппарата акима города с последующим принятием соответствующих мер.

На все контрольные нормативные акты Акима области отделами- исполнителями заведены соответствующие накопительные папки, разработаны планы мероприятий по реализации контрольных актов и информаций о ходе их исполнения.

В аппарате акима города систематически проводится работа с вновь прибывшими сотрудниками аппарата и самостоятельных отделов по правилам работы со служебными документами и обращениями граждан.

В аппарате акима города ведется систематическая работа по контролю за своевременным исполнением документов, поручений, обращений лиц и недопущению превышения сроков исполнения.

Рекомендуется: руководителям государственных органов – структурных подразделений акимата города строго соблюдать нормы законодательства РК, в сфере общественных отношений, связанных с подачей и рассмотрением обращений физических и юридических лиц, не допускать проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении обращений.

 

 

Руководитель рабочей группы: А.Батхолдинова

Члены рабочей группы: Н.Амиров

Е.Киялбеков

А.Тлесова

М.Айнеков

Э.Талданбаева

 

Ознакомлен:

И.о. руководителя аппарата акима С.Базарбаев

WhatsApp Талдыкорган: +7 776 215 0555

Если Вы стали свидетелем какого-либо нарушения в г. Талдыкорган - необоснованного ценообразования, нарушения правил дорожного движения, мест стихийных свалок мусора, обрывов линий электропередач и водопроводов, упавших деревьев и билбордов, появлению бродячих животных или административному правонарушению - обращайтесь на горячую линию посредством Вашего смартфона используя сервис WhatsApp.

Создано на платформе Alison CMS © 2011-2019. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.
Дизайн и разработка сайта от компании Licon.